پنل کاربران

 تنظیمات » پنل کاربران

 

پنل کاربران : تی پی بین

 

تنظیمات پنل کاربران: این قسمت به منظور ادیت محیط مربوط به کاربر تعبیه شده است و از این طریق تنظیمات زیر قابل دسترس است. تمامی موارد بصورت کامل در صفحه ی خودشان توضیح داده خواهند شد و در این قسمت بصورت تیتر وار آورده شده اند.