آدرس وب سایت

تنظیمات » راه اندازی » آدرس وب سایت

آدرس سایت : تی پی بین

برای راه اندازی بسیاری از ماژول های سامانه مدیریت کنفرانس تی پی بین باید آدرس وب سایت رویداد به درستی و با فرمتی که در تصویر آورده شده است، وارد گردد.

فرمت صحیح : http://www.yourdomain.com