تخفیف مشاغل

 تنظیمات » پنل کاربران » تخفیف مشاغل

در سامانه مدیریت همایش های تی پی بین این امکان فراهم گردیده است تا دبیرخانه هر گونه و هر تعدا تخفیف که نیاز دارد، بسته به نوع کنفرانس و جامعه هدف آن، تخفیفات مشاغل را اضافه نماید. برای مثال در صورتی که کنفرانس مرتبط با جامعه مهندسی کشور می باشد، دبیرخانه می تواند تخفیفات مربوط به مهندسین را اضافه نماید. پس از اضافه کردن این تخفیف، کاربرانی که مقالات انها تایید شده است، در صورت دارا بودن شرایط تخفیف ( با ارسال مدرک شرایط تخفیف محرز می گردد ) ، در صورتحساب کاربر اعمال می گردد.

تخفیف مشاغل : تی پی بین

 

تنظیمات تخفیف مشاغل دارای 2 زیرگروه می باشد:

  1. اضافه کردن آیتم جدید: ( برای این عنوان یا شغل مورد نظر برای تخفیف دار در فیلد مربوطه اضافه می کنیم و در صد تخفیف را بصورت عدد وارد می نماییم و سپس اقدام به ثبت می نماییم.) نکته: درصد تخفیف بدون نشانه تخفیف باید وارد گردد. مثلا 20% را بصورت عدد 20 وارد می نماییم. 
  2. لیست تخفیف مشاغل: تمامی مشاغلی که در آیتم شماره 1 اضافه شده است از این قسمت قابل مشاهده و ویرایش می باشد. در اینجا تنظیمات مربوط به لیست تخفیفات اعضاء هیات علمی، اعضا نظام مهندسی و اعضاء نظام پزشکی با درصد تخفیفات به ترتیب 20% ، 15% و 10% اعمال و بای نمونه آورده شده است.

 

لیست مشاغل : تی پی بین