تنظیمات پیام های سیستمی

 تنظیمات » پنل کاربران » تنظیمات پیام های سیستمی

 

  • متن تمامی پیام هایی که به صورت اتوماتیک برای کاربران و داوران ارسال می گردد ( پیامک و ایمیل )، از این قسمت قابلیت تنظیم و ادیت را دارد.

 

پیام های سیستمی : تی پی بین

 

  • به عنوان نمونه متن پیامک تایید و رد چکیده و همچنین تایید و رد مقاله اعمال شده است. 

 

پیام سیستمی نمونه : تی پی بین